Dansk Virologisk Selskabs Love (2011)

Vedtaget på generalforsamling Torsdag d. .23. juni 2011, kl. 15:30, Statens Serum Institut, bygn. 89, København.

§ 1. Navn

Selskabets navn er Dansk Virologisk Selskab (DVS). I internationale relationer anvendes navnet “Danish Society for Virology”. www.virologi.dk

§ 2. Formål

DVS’ formål er at fungere som et videnskabeligt forum for virologer i Danmark, at organisere videnskabelige virologiske foredrag og møder, at skabe etablere virologiske netværk og at virke som national og international kontaktorgan indenfor det virologiske område.

§ 3. DVS er et selvstændigt videnskabeligt selskab.

§ 4. Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle med interesse for virologi. Anmodning om optagelse rettes til selskabets sekretær. Udmeldelse kan ske når kontingentet ikke er betalt.

§ 5. Kontingent Medlemskontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.. Kalenderåret er regnskabsåret.

§6. Bestyrelsen. Selskabets virksomhed ledes af en bestyrelse bestående af en formand og fire andre medlemmer. Formanden leder bestyrelsens arbejde og sikrer, at et flertal i bestyrelsen står bag de trufne beslutninger. Bestyrelsen afgør hvem af dens medlemmer, der i formandens forfald skal varetage dennes funktion. En eventuel vakance i bestyrelsen kan bestå indtil førstkommende generalforsamling. Formand og den øvrige bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden vælges først blandt de opstillede kandidater. Herefter vælges resten af bestyrelsen blandt de opstillede kandidater. Valg sker for to år og valgene er forskudt så ikke hele bestyrelsen er på valg samtidigt. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen afgør hvem af dens medlemmer der skal være sekretær og kasserer.

§ 7. Udvalg.

Bestyrelsen kan efter eget skøn nedsætte udvalg til behandling af sager af særlig interesse for medlemmerne.

§ 8. Ændringer i lovene

Ændringer i lovene kan foretages ved de ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger efter at forslag til lovændring skriftligt er tilstillet medlemmerne ved generalforsamlingens indvarsling. Vedtagelse af lovændringer forudsætter, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

§ 9. Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år. Den indvarsles af bestyrelsen mindst 14 dage forud ved skriftlig meddelelse, der indeholder dagsorden. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent 5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. 6. Valg af formand (normalt kun hvert andet år). 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (normalt to på valg hvert år). 8. Eventuelt.

§ 10. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Alle spørgsmål/forslag afgøres ved stemmeflerhed, undtagen de i § 8 nævnte forhold. Afstemning kan gennemføres skriftligt, såfremt generalforsamlingens dirigent eller mindst 2 tilstedeværende medlemmer ønsker dette. I tilfælde af stemmelighed er et spørgsmål/forslag afvist/forkastet. I tilfælde af stemmelighed i et personvalg, gentages afstemningen, hvorefter der ved stemmelighed igen, foretages lodtrækning.

§ 11. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen indenfor 14 dage, når mindst seks medlemmer skriftligt forlanger det og samtidigt opgiver forhandlingsemnet. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse, der indeholder dagsorden.

§ 12. Beslutning om foreningens ophævelse kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Et eventuelt forslag herom skal have været angivet på den udsendte dagsorden. Til forslagets vedtagelse kræves, at over 2/3 af foreningens medlemmer er for forslaget. Hvis der på den pågældende generalforsamling ikke er 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer til stede, men de tilstedeværende medlemmer ved 2/3 flertal stemmer for opløsningen, skal der mindst 6 uger, højst 8 uger senere afholdes ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan opløsningen vedtages ved 2/3 flertal blandt de fremmødte. I tilfælde af foreningens ophævelse skal selskabets formue tilfalde formål svarende til de i lovenes § 2 angivne.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search